Är Trafikverkets kriterier för granskning av kemiska produkter harmoniserade med andra system?

Granskningkriterierna är harmoniserade med REACH och med kriterierna som används av BASTA, läs mer om BASTA på bastaonline.se. Kemiska produkter som finns registrerade i BASTA är undantagna från granskning av Trafikverket. Syftet med harmoniseringen är att förenkla och undvika flera parallella system som liknar varandra och därför kunna arbeta effektivare med utfasning av farliga ämnen. 

Read More

Vilken grupp klassas den kemiska produkten i vid granskning?

Kemiska produkter granskas utifrån dess ingående ämnens kemiska egenskaper. Granskningen resulterar i att produkterna klassas i någon av nedanstående grupper: Grupp A: Tillåten – får användas utan särskilda villkor. Grupp B: Riskminskning – får användas om särskilda villkor uppfylls. Grupp C: Utfasning – får användas om särskilda villkor uppfylls. D: Förbjuden – får inte användas. […]

Read More

Vad innebär särskilda villkor?

Kemiska produkter som innehåller riskminskningsämnen (B-Riskminskning) eller Utfasningsämnen (C-Utfasning) eller som finns registrerade i BETA-registret får inte användas innan de särskilda villkoren uppfyllts. De särskilda villkoren ska uppfyllas för varje nytt användningstillfälle och framgår av produktens granskningsutlåtande om den granskats av Kemikaliegranskningsfunktionen.  Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att uppfylla lagar och andra krav inklusive […]

Read More

Vad händer när granskningen är klar?

När granskningen är klar får den som skickat in produkten för granskning ett mail med aktuellt utlåtande för produkten. I utlåtandet framgår produktens klassning samt eventuella särskilda villkor som ska uppfyllas innan produkten får användas. Direkt efter att produkten granskats blir den sökbar och återfinns i Produktlistan.

Read More

När ska jag göra en produktvalsanalys?

Miljöbalkens produktvalsprincip ska alltid tillämpas vid produktval. En produktvalsanalys ska göras och dokumenteras innan en ansökan skickas in till Kemikaliegranskningsfunktionen eller när man vill använda en produkt som tidigare är klassade som ett B eller för en produkt som finns i BETA-registret. Produktvalsanalysen ska inte skickas in till kemikaliegranskningsfunktionen utan ska finnas dokumenterad i projektet/entreprenaden […]

Read More

Varför ska man göra en produktvalsanalys?

Miljöbalkens produktvalsprincip ska alltid tillämpas vid användning av kemiska produkter. Innan en kemisk produkt skickas in för granskning ska en produktvalsanalys upprättas i enlighet med Trafikverkets mall som du finner under fliken ”Dokument & Mallar”. Trafikverket klassar kemiska produkter utifrån dess innehåll av farliga ämnen. Genom att välja produkter utan innehåll av farliga ämnen och […]

Read More