Vad är ett SVHC-ämne?

Ett särskilt farligt ämne (eng. Substances of Very High Concern) så kallat SVHC-ämne definieras i REACH-förordningen. Ett särskilt farligt ämne är ett ämne som: •uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande, mutagent, eller reproduktionstoxiskt i kategori 1 eller 2 enligt direktiv 67/548/EEG om klassificering och märkning eller kategori 1a eller 1b i CLP-förordningen (förordning (EG) […]

Read More

Vad är BASTA?

BASTA är byggsektorns initiativ för att fasa ut farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter och bidra till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I BASTA registrerar leverantörerna själva de produkter som klarar uppsatta krav och inte innehåller ämnen med farliga egenskaper enligt BASTA:s eller BETA:s egenskapskriterier. BASTA systemet består av ett register för produkter som klarar de hårdaste […]

Read More

Hur kan jag arbeta mer aktivt med produktval?

Att arbeta med produktval och att substituera farliga kemiska ämnen är av stor vikt för att det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska kunna nås. Det bidrar även till Trafikverkets arbete med giftfritt byggande vilket bidrar till en hållbar infrastruktur. Miljöbalkens produktvalsprincip ska alltid tillämpas vid användning av kemiska produkter. Trafikverket klassar kemiska produkter utifrån dess […]

Read More