Farobedömning och riskanalys för hälsa och miljö ska redovisa faror och risker som användning av en kemisk produkt kan innebära. De ska även visa på skyddsåtgärder som vidtas för att minimera risker. Mallarna för farobedömning och riskanalys hittar du under fliken ”Dokument & Mallar”. Farobedömningen och riskanalysen ska inte skickas in till kemikaliegranskningsfunktionen utan är verksamhetsutövarens verktyg för att säkerställa att lagen efterlevs och för att minimera riskerna för hälsa och miljö. Farobedömningen och riskanalysen ska dokumenteras, och vid miljöronder/revisioner ska verksamhetsutövaren kunna visa att samtliga särskilda villkor har uppfyllts.