Att arbeta med produktval och att substituera farliga kemiska ämnen är av stor vikt för att det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska kunna nås. Det bidrar även till Trafikverkets arbete med giftfritt byggande vilket bidrar till en hållbar infrastruktur. Miljöbalkens produktvalsprincip ska alltid tillämpas vid användning av kemiska produkter. Trafikverket klassar kemiska produkter utifrån dess innehåll av farliga ämnen. Genom att välja produkter utan innehåll av farliga ämnen och successivt ersätta de produkter som innehåller farliga ämnen med bättre alternativ kan ett framgångsrikt produktvalsarbete bli verklighet. Verktyg för att göra dessa produktval är exempelvis att söka i produktlistan som innehåller alla Trafikverkets granskade kemiska produkter. Du kan också undersöka alternativ i BASTA-registret eller andra på marknaden förekommande system som bedömer kemiska produkter, så som Byggvarubedömningen eller Sunda hus. En framgångsfaktor för produktvalsarbetet är att redan i tidiga skeden påbörja arbetet med produktval och att olika kompetenser och teknikområden samarbetar. Nyttja varandras kompetens för att hitta alternativa produkter eller metoder.