BASTA är byggsektorns initiativ för att fasa ut farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter och bidra till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I BASTA registrerar leverantörerna själva de produkter som klarar uppsatta krav och inte innehåller ämnen med farliga egenskaper enligt BASTA:s eller BETA:s egenskapskriterier. BASTA systemet består av ett register för produkter som klarar de hårdaste BASTA-kriterierna och ett register för produkter som klarar BETA-kriterierna. BASTA drivs och utvecklas tillsammans av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier som ett icke-vinstdrivet bolag. Trafikverket deltar i utvecklingen av BASTA och deras kriteriedokument bland annat genom deltagande i BASTA:s vetenskapliga råd.