Ett särskilt farligt ämne (eng. Substances of Very High Concern) så kallat SVHC-ämne definieras i REACH-förordningen. Ett särskilt farligt ämne är ett ämne som:
•uppfyller kriterierna för att klassificeras som cancerframkallande, mutagent, eller reproduktionstoxiskt i kategori 1 eller 2 enligt direktiv 67/548/EEG om klassificering och märkning eller kategori 1a eller 1b i CLP-förordningen (förordning (EG) nr 1272/2008),
•uppfyller kriterierna för att betraktas som långlivat, bioackumulerande och toxiskt eller mycket långlivat och mycket bioackumulerande enligt de kriterier som finns i bilaga XIII till Reach-förordningen,
•har andra allvarliga egenskaper som till exempel hormonstörande egenskaper.